पहुँचको तथ्याङ्क: अमर पुत्र (कथा)
को सारांश हेर्ने र डाउनलोड गर्नेको तथ्याङ्क
हेरिएको   abstracts
डाउनलोड   downloads
देश अनुसार हेर्नेहरुको को तथ्याङ्क (IP ठेगाना अनुसार)
देश तथ्याङ्क    
Nepal abstracts
    downloads
United States abstracts
    downloads
abstracts
    downloads
Australia abstracts
    downloads
Iceland abstracts
    downloads
Korea, Republic of abstracts
    downloads
Qatar abstracts
    downloads
United Arab Emirates abstracts
    downloads
Japan abstracts
    downloads
Europe abstracts
    downloads
Saudi Arabia abstracts
    downloads
India abstracts
    downloads
United Kingdom abstracts
    downloads
Denmark abstracts
    downloads
Poland abstracts
    downloads
Canada abstracts
    downloads
Singapore abstracts
    downloads
Finland abstracts
    downloads
Ireland abstracts
    downloads
Kyrgyzstan abstracts
    downloads
Malaysia abstracts
    downloads
Spain abstracts
    downloads
Bangladesh abstracts
    downloads
Germany abstracts
    downloads
Hong Kong abstracts
    downloads
Israel abstracts
    downloads
Kuwait abstracts
    downloads
Russian Federation abstracts
    downloads
Bahrain abstracts
    downloads
Belgium abstracts
    downloads
Bhutan abstracts
    downloads
France abstracts
    downloads
Switzerland abstracts
    downloads
China abstracts
    downloads
यस सामग्रीको हेरिएको ईतिहास
अवधि तथ्याङ्क    
Mar 2015     abstracts
      downloads
Feb 2015     abstracts
      downloads
Jan 2015     abstracts
      downloads
Dec 2014     abstracts
      downloads
Nov 2014     abstracts
      downloads
Oct 2014     abstracts
      downloads
Sep 2014     abstracts
      downloads
Aug 2014     abstracts
      downloads
Jul 2014     abstracts
      downloads
Jun 2014     abstracts
      downloads
May 2014     abstracts
      downloads
Apr 2014     abstracts
      downloads
Mar 2014     abstracts
      downloads
Feb 2014     abstracts
      downloads
Jan 2014     abstracts
      downloads
Dec 2013     abstracts
      downloads
Nov 2013     abstracts
      downloads
Oct 2013     abstracts
      downloads
Sep 2013     abstracts
      downloads
Aug 2013     abstracts
      downloads
Jul 2013     abstracts
      downloads
Jun 2013     abstracts
      downloads
May 2013     abstracts
      downloads
Apr 2013     abstracts
      downloads
Mar 2013     abstracts
      downloads
Feb 2013     abstracts
      downloads
Jan 2013     abstracts
      downloads
Dec 2012     abstracts
      downloads
Nov 2012     abstracts
      downloads
Oct 2012     abstracts
      downloads
Sep 2012     abstracts
      downloads
Aug 2012     abstracts
      downloads
Jul 2012     abstracts
      downloads
Jun 2012     abstracts
      downloads
May 2012     abstracts
      downloads
Apr 2012     abstracts
      downloads
Mar 2012     abstracts
      downloads
Feb 2012     abstracts
      downloads
Jan 2012     abstracts
      downloads
Dec 2011     abstracts
      downloads
Nov 2011     abstracts
      downloads
Oct 2011     abstracts
      downloads
Sep 2011     abstracts
      downloads
Aug 2011     abstracts
      downloads
Jul 2011     abstracts
      downloads
Jun 2011     abstracts
      downloads
May 2011     abstracts
      downloads
Apr 2011     abstracts
      downloads
Mar 2011     abstracts
      downloads